Go to top of page

特点

VT Series (VT-150-F) Quartz Crystal units for Watches

  • 小型圆柱封装
  • 光刻技术加工
  • 优良的耐冲击性、耐热性
  • 符合RoHS指令产品
  • 完全无铅化

Go to top of page

基本规格

项目 记号 规格
公称频率 f_nom 32.768kHz
频率容许偏差 f_tol (±5 x 10-6),
±10 x 10-6,
±20 x 10-6
顶点温度 Ti +25±5ºC
二级温度系数 B (−0.035±10%) x 10-6/ºC2
负载容量 CL 4.5pF to 12.5pF
串联电阻 R1 50kΩ 最大值
绝对最大激励等级 DL最大值 1μW
推荐激励等级 DL 0.1μW
并联电容 0 0.9pF 典型值
频率老化程度 f_age ±3 x 10-6
工作温度范围 T_use −10ºC to +60ºC
保存温度范围 T_stg −30ºC to +70ºC